Select Page

ŠOLSKE DEJAVNOSTI 2021/2022

Zdrava šola

Vodji: mag. Rosana Dular, prof., Špela Mrvar, prof. 

Slovenska mreža zdravih šol, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okolijskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. 

Rdeča nit za šolsko leto 2021/2022 je Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Naa šoli bomo še naprej spodbujali različne dejavnosti v povezavi z duševnim zdravjem, prehrano in gibanjem. Dejavnosti bodo potekale v okviru pouka in izven njega ter v sodelovanju z učenci, delavci šole, starši, lokalno skupnostjo in zdravstvenimi institucijami. V izvajanje dejavnosti bomo vključili prednostno nalogo šole.

Pri izvedbi dejavnosti bomo sledili naslednjim ciljem Zdravih šol:  

 • aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli,
 • skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih odnosov med učitelji in učenci,
 • potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole jasni učiteljem, učencem in staršem, 
 • vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim,
 • skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo,  
 • aktivno bomo podprli zdravje, 
 • upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje,  
 • upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu,  
 • sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov,  
 • vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da bo dejavno podprla vključevanje vsebin zdravja v učni načrt.  

 

Simbioza skupnost  

Vodja: Špela Mrvar, prof.

V tem šolskem letu se bomo vključili v projekt Simbioza Skupnost, ki je nadgradnja projekta Simbioza Šola. Projekt spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje v lokalnem okolju. Krepi nivo znanja digitalnih veščin in kompetenc (ne le med starejšimi, pač pa tudi med mladimi). Nudi možnost socialne vključenosti mladih in starejših. V okviru projekta bomo izvedli aktivnosti Simbioze Giba, ki že več let povezuje Slovenijo z gibanjem. Gre za vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja, rekreacije, športa, telesne kulture in medgeneracijskega sodelovanja. Cilj je združiti in povezati vse generacije, spletati nova prijateljstva in se gibati. V šolskem letu bomo pripravili aktivnosti, ki bodo spodbujale vseživljenjsko učenje, gibanje in vanje vključevali medgeneracijsko aktivno preživljanje prostega časa ter krepili zdrav življenjski slog. 

 

Vzgojni načrt  

Vodja: mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof.

Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja, zapisanih v Zakonu o osnovni šoli. Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v njegovo uresničevanje. Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga svet zavoda.  

Na podlagi Vzgojnega načrta smo oblikovali Pravila šolskega reda, kjer smo natančneje opredelili dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja. Določeni so vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda sta dopolnjena z vzgojnim delovanjem v razmerah, povezanih s covidom-19. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju učencev za odgovorno, strpno in socialno sprejemljivo vedenje, v okviru preventivnih in proaktivnih dejavnosti pa bomo izvajali delavnice za krepitev duševnega zdravja otrok ter varno in spodbudno učno okolje in se tako povezovali s prednostno nalogo šole.

 

Nadarjeni učenci

Vodji: mag. Urška Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

Skrb za nadarjene učence, ki zmorejo in hočejo več, je pomemben del programa šole, njenega načrta in vizije. Poleg obveznih učnih programov potrebujejo nadarjeni učenci sebi prilagojen pouk in dejavnosti, s katerimi bodo lahko čim bolj razvijali svoje sposobnosti. Pri rednem pouku bomo diferencirali in individualizirali delo s posamezniki, jih spodbujali  k čim večjemu vključevanju v prednostni nalogi šole ter k vsem projektom in dejavnostim, ki smo si jih zastavili v Letnem delovnem načrtu šole. 

Za nadarjene učence bomo šolskem letu 2021/2022 organizirali obogatitveni program v obliki mesečnih srečanj, priložnostnih dogodkov, sobotnih šol, dodatnih interesnih dejavnosti in tabora za nadarjene učence.

V okviru naših srečanj:

 • bodo učenci izdelovali aplikacije za tematske učne poti, povezane s športom, zdravjem, vsebinami pouka in zgodovino našega kraja; naloge na tematskih poteh pa se bodo nanašale na vsa učna področja in bodo vsebovale različne zabavne naloge, ki bodo izvedljive izkustveno, v naravi, in bodo spodbujale trajnejše znanje,
 • bodo izdelali vizualne pripomočke za učenje in poučevanje in z njimi opremili učilnice in šolske hodnike,
 • se bomo udeležili natečaja Keep it cool in izdelali triminutni filmček na tematiko vpliva podnebnih sprememb na naše življenje,
 • bomo spodbujali tutorstvo starejših učencev,
 • se bomo preizkusili v orientaciji v naravi (pohod, kolesarjenje, uporaba navigacijskih sistemov),
 • se bomo udeležili tabora za nadarjene (ob ugodnih epidemioloških razmerah) v CŠOD Medved, vsebina tabora bo povezana z astronomijo in ostalimi ponujenimi aktivnostmi centra.  

 

Rastoča knjiga   

Vodja: Marija Andrejčič  

Šolski tim bo v šolskem letu 2021/2022 skrbel predvsem za motivacijo učencev in zaposlenih za branje, pozitivno naravnanost in za aktivnosti na vseh področjih življenja in dela šole. Znotraj dejavnosti se bodo izvajali projekti, povezani z branjem in pisanjem. Veliko teh dejavnosti na šoli že poteka. Naloga tima je, da projekte med seboj poveže, predstavi učencem in učiteljem ter jih motivira za sodelovanje v čim večjem obsegu. Tim bo skrbel za promocijo branja in pisanja kot vrednot, h katerim se želimo kljub modernemu načinu življenja vrniti in na katera vse prevečkrat pozabljamo. Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v tem šolskem letu so bralna značka za učence in odrasle, Rastoča knjiga, Andersenov večer, naj knjiga, tekmovanje za naj literarni prispevek, literarni razpisi, Mega kviz, Branje brez meja, Beremo skupaj, Naša mala knjižnica, izdajanje šolskega glasila, obeležili bomo mesec šolskih knjižnic … V lokalni skupnosti bomo obeležili slovenski dan knjige ter se pridružili regijski in evropski bralni noči. Več prireditev bomo pripravili na krajevnih postavitvah rastočih knjig ob njihovih priložnostnih dogodkih. Razširili bomo postavitev rastoče knjige na hodniku ob knjižnici z rastočo knjigo bralnih značk OŠ Dolenjske Toplice in z razstavo slik domačih umetnikov. 

Udeležili se bomo tudi drugega festivala Rastoče knjige in Združenih rastočih knjig v Ljubljani. Naša šolska rastoča knjiga se bo maja 2022 priključila Združenim rastočim knjigam sveta z verzom Mahatma Gandhija: »Ti in jaz – sva eno. Ne morem raniti tebe, da ne bi poškodoval sebe.« Prireditev bo maja 2022 v Parku Rastoče knjige v Navju za Bežigradom v Ljubljani in v Državnem zboru. Za šolsko obletnico bomo pripravili razstavo na hodniku ob knjižnici, razredniki pa bodo to povedali tudi učencem na razredni uri.  

 

Ekošola  

Vodji: Katja Bučar, prof., Liljana Klobučar, prof. 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Eko vsebine bomo tudi v letošnjem letu vključevali v pouk in ostale dejavnosti na šoli. Z dejavnostmi Ekošole se bomo aktivno vključevali v oba Erasmus+ projekta.  

V letošnjem šolskem letu bomo največ pozornosti namenili zmanjševanju količine zavržene hrane pri kosilu. Pri tem se bomo povezali s šolsko kuhinjo in organizatorico šolske prehrane.

Zbirali bomo pokrovčke in izrabljene baterije. Izvedli bomo dve zbiralni akciji starega papirja, v jesenskem in spomladanskem času.  

V eko kotičku bomo redno razstavljali izdelke in plakate učencev na temo ekologije ter obveščali o aktualnih eko dejavnostih na šoli. 

Člani eko programskega sveta bodo poskrbeli za doseganje vseh načrtovanih ciljev. Spodbujali bodo učence, učitelje in ostale zaposlene na šoli k sodelovanju ter skušali pritegniti tudi zunanje sodelavce. Pri delu se bomo povezali s timoma zdrava šola in brezogljična šola.

 

Šolska shema 

Vodja: Špela Murn, mag. prof. 

V šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali z izvajanjem šolske sheme, v kateri bomo učencem v šoli razdeljevali šolsko sadje in zelenjavo (sveže sadje in zelenjava, pri čemer je manj kot polovica razdelitev lahko obrok predelanega sadja in zelenjave) ter šolsko mleko (navadno in brez laktoze, pri čemer je manj kot polovica razdelitev lahko obrok mlečnih izdelkov – brez dodatkov) kot dodaten brezplačni obrok.     

Namen tega ukrepa je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri učencih, izboljšati njihove prehranske navade ter ustaviti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila finančno pomoč za povrnitev stroškov nabave sadja, zelenjave (6 € na učenca) in mleka (4 € na učenca) za učence od 1. do 9. razreda ob vključevanju spremljajočih izobraževalnih ukrepov (povezati učence s kmetijstvom, jih izobraževati o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkem kmetovanju, trajnostni pridelavi oz. preprečevanju živilskih odpadkov), obveščanju javnosti in vrednotenju učinkov šolske sheme.   

 

Kulturna šola

Vodji: Marija Andrejčič, Robert Kohek, prof.

V šolskem letu 2014/2015 smo pridobili naziv Kulturna šola za naslednjih pet let, ki smo ga septembra 2019 podaljšali do leta 2024. V okviru tega projekta skrbimo za kvaliteto in dvig aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev, staršev in mentorjev dejavnosti. Učence spodbujamo k sodelovanju na različnih umetnostnih področjih in skrbimo za izobraževanje mentorjev.

V šoli deluje tim za načrtovanje in izvedbo kulturnih dejavnosti. Sestajal se bo na dva meseca, ko bomo natančno določili naloge z zadolžitvami. Vodili bomo sprotno evidenco o nastopih, ogledih, pripravah, sodelovanjih in tekmovanjih na kulturnem področju. Za vse učence bomo pripravili kulturne dneve, obeležili bomo državne praznike in spominske dneve ter se s prireditvami aktivno vključevali v lokalno skupnost. Poskrbeli bomo tudi za promocijo našega dela z objavo prispevkov za različna glasila in za šolsko glasilo. V tem šolskem letu upamo, da se bomo ponovno lahko bolj povezali z delujočimi kulturnimi društvi v lokalni skupnosti. Zadnje leto in pol nam to onemogočajo neugodne epidemiološke razmere in številni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe covid-19. Skrbeli bomo tudi za aktivnejše sodelovanje z vrtcem.

 

Podjetništvo (Spirit)

Vodja: mag. Rosana Dular, prof.

V šolskem letu 2021/2022 bomo na področju podjetništva sodelovali z Javno agencijo Spirit in Razvojnim centrom Novo mesto. Prijavili smo se na tri aktivnosti. Dve aktivnosti (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ter Startup vikend) bosta izvedeni v sodelovanju z drugimi šolami v dolenjski regiji. Tretjo aktivnost, Podjetniški krožek, bomo izvajali kot interesno dejavnost na šoli.  

 1. Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Program sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Poteka pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi naša šola. Na tem dogodku bodo sodelovale še OŠ Grm, OŠ Žužemberk, OŠ Prevole in OŠ Vavta vas. V središču je proces usposabljanja učencev za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika, njegovo osebno integriteto in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da dijaki in učenci osnovnih šol v sodelovanju z zunanjim mentorjem in predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti.  Dogodek bomo izvedli 30. 9., 1. 10., 7. 10. in 8. 10. 2021.

2. Startup vikend 

Sodelovali bomo v programu Startup vikend, ki razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti. Dejavnosti bodo potekale v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik v partnerstvu z Razvojnim centrom Novo mesto. Konzorcij sodelujočih šol vodi Osnovna šola Grm. 

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje: 

 • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest, 
 • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo. 

Dogodek se bo izvedel 5. 11. in 6. 11. 2021. Na dogodku bo sodelovalo pet osnovnih šol. Vodili ga bodo zunanji mentorji, ki imajo veliko izkušenj in znanj na področju podjetništva.

3. Podjetniški krožek 

Šola bo v šolskem letu 2021/2022 izvajala Podjetniški krožek. Udeleženci bodo pod vodstvom zunanje in šolske mentorice razvijali svojo poslovno idejo ter se udeležili tekmovanja Popri. Podjetniški krožek se bo povezoval tudi z drugimi aktivnostmi na šoli, kjer spodbujamo kompetenco podjetnosti. 

Zaradi nastale situacije tudi v tem šolskem letu načrtujemo spletno izvedbo dejavnosti, če realizacija v živo ne bo mogoča.

 

IKT

Vodja: Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

Učenci se v slovenskih šolah v okviru izbirnih predmetov in znotraj rednega pouka izobražujejo tudi na področju računalništva. V šolskem letu 2021/2022 bomo še vedno skrbeli za kontinuirano delo učencev preko spletnih učilnic. Učeči učitelji bodo pripravili delo v spletnih učilnicah ali pa organizirali delo v računalniški učilnici, kjer bodo učenci pripravljene naloge opravili. Učitelji bodo poskrbeli tudi za izvajanje ID s področja računalništva ter za učence od 1. do 5. razreda izvedli ID Osnove IKT. Preko njih bodo učenci spoznali svet spletnih učilnic in ostala računalniška znanja. Vsem učencem naše šole bomo aktivirali e-naslove (kot AAI) preko šolske domene. Učitelji bomo poskrbeli, da učence seznanimo in naučimo uporabljati šolske e-naslove, ki se navezujejo na dostop do Offica 365. Preko Offica 365 bodo imeli učenci tudi možnost uporabe Offica na petih napravah doma (telefon, tablica, računalnik). Račun bo aktiven v času šolanja na OŠ Dolenjske Toplice.

Tim bo sledil novostim na področju računalništva, podajal predloge za izobraževanje ter omogočal uporabo IKT tehnologije v  današnjem času. Tekom leta se bo izvajal projekt React. Prvo računalniško opremo pričakujemo proti koncu leta 2021.

 

Šolsko glasilo Rog

Vodja: Jasmina Kokalj, prof., Mateja Hočevar, prof.

Šolsko glasilo Rog je ponovno začelo izhajati leta 2019 in v lanskem šolskem letu je nastala že tretja številka obujenega glasila. Glede na to, da je glasilo z vsako številko bogatejše, bomo v šolskem letu 2021/2022 združili moči in Rog oblikovali kot skupina.

Skupni cilj tima za šolsko glasilo je v sodelovanju z Novinarskim krožkom zbirati prispevke učencev in delavcev šole ter oblikovati zanimivo in aktualno šolsko glasilo. V šolskem letu 2021/2022 načrtujemo, da bo glasilo izšlo v aprilu 2022. V e-obliki bo objavljeno na šolski spletni strani, nekaj natisnjenih izvodov pa bo zaokrožilo po oddelkih šole. Posamezne rubrike bodo zajemale aktualno dogajanje na šoli, različne (ne)literarne in slikovne prispevke učencev ter delavcev šole.

 

Zdrav življejnski slog

Vodja: Igor Kovač, prof.

Letošnje šolsko leto bomo v šoli večjo pozornost posvetili zdravju učencev in učiteljev ter zdravemu življenjskemu slogu. Večja pozornost bo namenjena gibanju, zdravi prehrani in duševnemu zdravju.

Učence in učitelje bomo spodbujali, da v šolo in domov hodijo peš ali s kolesom, predvsem v evropskem tednu mobilnosti in evropskem tednu športa. Pozivali jih bomo k aktivnemu preživljanju prostega časa in gibalnim aktivnostim med vikendi. Šolska organizatorka prehrane bo poskrbela za zdrave in raznolike jedilnike. Na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka bomo organizirali naravoslovni dan za vse učence šole, kjer bo rdeča nit zdrava hrana in prehranjevanje ter gibanje.

V sodelovanju s prednostno nalogo šole Varno in spodbudno učno okolje ter z drugimi projekti in aktivnostmi bomo učence učili sproščanja in umirjanja.

(Skupno 1.204 obiskov, današnjih obiskov 1)