Select Page

ŠOLSKA SKUPNOST

 

ŠOLSKA SKUPNOST

Učenci se za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Mentorja sta Gašper Štih in Katja Bučar.

Šolska skupnost izvaja naslednje naloge:

 • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, itd.,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • opozarja na kršitve le teh,
 • organizira šolske zbore
 • načrtuje in organizira skupne akcije,
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja,
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

ŠOLSKI PARLAMENT

 • Šolski parlament je izvršilni organ šolske skupnosti. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole.
 • Sestavljajo ga predstavniki oziroma predsedniki oddelčnih skupnosti ali njihovi namestniki.
 • Šolski parlament šteje 9 članov – 4 člani z razredne stopnje in 5 članov s predmetne stopnje.
 • Člani parlamenta aktivno sodelujejo pri pripravi in izvedbi zborov šolske skupnosti in ostalih dejavnosti, ki jih izvaja skupnost učencev.
 • Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno, na pobudo ravnateljice, mentorja ali članov šolskega parlamenta.

ZBORI ŠOLSKE SKUPNOSTI

 • Organizirani so na začetku šolskega leta ter ob zaključku obeh ocenjevalnih
 • Ravnateljica na zborih predstavi učni uspeh posameznih oddelkov, podeli prehodni pokal za najuspešnejši oddelek na predmetni in razredni stopnji, ob koncu leta pa razglasi tudi najuspešnejše športnike in športni oddelek.
 • Posamezni učenci ali oddelki se lahko na zborih predstavijo s kulturnimi točkami.

TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠI ODDELEK

 • Poteka po pravilniku, ločeno za razredno in predmetno stopnjo.
 • Tekmovanje vključuje: učni uspeh oddelka, aktivnost oddelka, rezultate zbiralne akcije starega papirja, pohvale ter vzgojne ukrepe in vzgojne opomine. Ob koncu šolskega leta pa še točkovanje tekmovanja v znanju na različnih področjih in ravneh.
 • Razglasitev najboljšega oddelka na razredni in predmetni stopnji je ob koncu šolskega leta.

SPREJEM V ŠOLSKO SKUPNOST

 • Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja na prvem zboru šolske skupnosti izvedemo sprejem prvošolcev v šolsko skupnost.
 • Učencem pripravimo krajši kulturni program, kjer jim predstavimo življenje in delo naše šole, ob tej priložnosti pa jim izročimo tudi manjše darilo – majico z znakom šole (majico plačajo starši, natis pa šola).

DEŽURSTVA ODDELKOV

 • Dežurstvo je mesečno.
 • V določenem mesecu se učenci z razrednikom organizirajo tako, da v sodelovanju s prijateljskim razredom čistijo okolico šole.

DEŽURSTVA POSAMEZNIKOV

 • Na šoli je vsak dan dežuren učenec predmetne stopnje od 8.20 do 14.35, na razredni stopnji pa je učenec dežuren od 11.55 do 14.30.
 • Dežurni učenec ima mapo dežurnega učenca za dežuranje. V mapi so zapisane naloge dežurnega učenca, ki se jih mora držati.
 • Delo dežurnega učenca usmerjajo in kontrolirajo dežurni učitelji in mentorja šolske skupnosti (razredna stopnja – Katja Bučar, predmetna stopnja – Gašper Štih).

ZBIRALNE AKCIJE

 • Izvedemo dve zbiralni akciji starega papirja – jesensko (oktobra) in pomladansko (aprila).
 • Akcija je tekmovalnega značaja, tekmujejo oddelčne skupnosti razredne in predmetne stopnje.
 • Pri akcijah sta prisotna mentorja šolske skupnosti, hišnika ter posamezni učenci 8. oz. 9. razredov.
 • Učenci in starši so seznanjeni z načinom zbiranja papirja. Na zbirno mesto prinesejo oz. pripeljejo star papir, ki je zvezan ali v škatlah. Na njih je označeno, kateremu oddelku je namenjen. Papir se stehta in rezultate vnese v tabelo oddelka.
 • Učenci devetih razredov namenijo denar, ki so ga zbrali s starim papirjem v obeh zbiralnih akcijah, za svojo valeto na koncu šolskega leta.
 • Učenci ostalih oddelkov namenijo denar, ki so ga zbrali s starim papirjem v prvi zbiralni akciji papirja, za oddelek. Denar, ki so ga zbrali učenci v spomladanski akciji papirja, pa je namenjen nakupu, izboljšavam šole za vse učence. 

SODELOVANJE Z DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MOJCA, OBČINO, …

 • V sklopu Tedna otroka v oktobru sodelujejo učenci šestega razreda na športnih igrah.
 • V sklopu Tednu otroka se srečajo prijateljski razredi.
 • Po dogovoru z občino izvedemo sestanek z županom.
 • Sodelujemo na otroškem parlamentu.
 • Organiziramo pustovanje.
(Skupno 1.264 obiskov, današnjih obiskov 1)