Select Page

PROGRAM DELA SVETOVALNE SLUŽBE

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole ter v tem okviru tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
– v dejavnosti pomoči
– v razvojne in preventivne dejavnosti
– v dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

PODROČJA DELA SVETOVALNE SLUŽBE V OSNOVNI ŠOLI
– v delo z učenci
– v delo z učitelji
– v delo s starši
– v delo z vodstvom
– v delo z zunanjimi ustanovami

TEMELJNE NALOGE SVETOVALNE SLUŽBE V OSNOVNI ŠOLI

I. UČENJE IN POUČEVANJE

II. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED

III. TELESNI, OSEBNI (SPOZNAVNI IN ČUSTVENI) TER SOCIALNI RAZVOJ

IV. ŠOLANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA

V. SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE

I. UČENJE IN POUČEVANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja.

Svetovalno delo z učenci:

 • neposredna pomoč nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in integriranim učencem s posebnimi potrebami,
 • koordinacija pomoči nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami in integriranim učencem s posebnimi potrebami,
 • svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad ipd.).

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji:

 • neposredna pomoč učiteljem in posvetovalno delo pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja (pomoč pri načrtovanju in uvajanju novih didaktičnih pristopov, npr. sodelovalnega učenja, nivojskega pouka, učne diferenciacije, projektnega učnega dela, programov za dvig motivacije ipd.),
 • sodelovanje pri oblikovanju individual(izira)nih učnih programov za nadarjene učence, učence z učnimi težavami in druge učence s posebnimi potrebami,
 • neposredna pomoč učiteljem pri uresničevanju individuali(zira)nih učnih programov,
 • koordinacija in sodelovanje v razvojnih projektih učiteljev,
 • koordinacija in sodelovanje pri strokovnem izpopolnjevanju učiteljev na šoli (predavanja in izkustvene delavnice o sodobnih pristopih k poučevanju).

Svetovalno in posvetovalno delo s starši:

 • individualno svetovanje staršem nadarjenih učencev, učencev z učnimi težavami in drugih učencev s posebnimi potrebami (o prilagojenih oblikah in metodah učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih učnih navad ipd.),
 • predavanja in delavnice za skupine staršev na temo učenje-učne navade-motivacija.

Sodelovanje z vodstvom:

 • pri spremljanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela na področju učenja in poučevanja (analize učne uspešnosti, uspešnih metod poučevanja ipd.),
 • pri preverjanju in zagotavljanju ustreznih pogojev za integracijo učencev s posebnimi potrebami,
 • pri pripravi razvojnega načrta šole za področje učenja in poučevanja,
 • pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na šoli s področja poučevanja.

Podlaga za opravljanje navedenih nalog je razvojno-analitično delo svetovalnega delavca, kamor sodi analiza dejavnikov učne uspešnosti učencev pri posameznih predmetih in na prehodih (triade, osnovna-srednja šola) z vidika učenca in njegovega okolja (šolskega, domačega, širšega družbenega).

II. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela v šoli, z “dnevnim režimom” šole in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko.

Svetovalno delo z učenci:

 • neposredna pomoč in/ali organizacija pomoči učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,
 • svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami.

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji:

 • posvetovanje z učitelji o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih,
 • posvetovanje z učitelji o zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno okolje,
 • posvetovanje z učitelji o zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka (med odmori, v garderobi, na igrišču, v umivalnici in na stranišču, v jedilnici ipd.),
 • svetovanje učiteljem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave,
 • posvetovanje z učitelji pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence ipd.,
 • posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi (program razrednih ur, reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne oddelčne klime ipd.).

Svetovalno in posvetovalno delo s starši:

 • svetovanje staršem v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja za učenje,
 • osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih,
 • svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave,
 • posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence ipd.

Sodelovanje z vodstvom:

 • pri zagotavljanju pogojev za oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli,
 • pri oblikovanju šolskega reda,
 • pri načrtovanju in izvajanju internega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev o sodobnih vzgojnih/disciplinskih pristopih.

Pogoj za uspešno opravljanje nalog s tega področja je sočasno razvojno-analitično delo svetovalne služb, ki zajema:

 • ugotavljanje potreb učencev na ravni organizacije in poteka vsakdanjega življenja in dela v šoli,
 • preučevanje značilnosti vzgojnega ravnanja učiteljev in šole ter posledic vzgojnega ukrepanja (pohval, nagrad, kazni, restitucije) in
 • preučevanje sprejemanja šolskih pravil pri učencih in starših ter spremljanje njihovih potreb po spremembah.

III. TELESNI, OSEBNI (SPOZNAVNI IN ČUSTVENI) IN SOCIALNI RAZVOJ

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o splošnih značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja in o posebnostih v telesnem, osebnem (spoznavnem in čustvenem) ter socialnem razvoju učencev.

Svetovalno delo z učenci:

 • svetovanje in neposredna pomoč učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
 • koordinacija pomoči učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
 • svetovalno-preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od drog, trpinčenja in oblik nasilništva ipd.).

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji:

 • posvetovalno delo z učitelji pri izdelavi individualnih programov dela z učenci, ki imajo težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
 • neposredna pomoč učiteljem pri delu z učenci s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,
 • načrtovanje, koordinacija in evalvacija preventivnih programov za učence (po potrebi v sodelovanju z ustreznimi zunanjimi ustanovami),
 • organizacija, koordinacija ali izvedba predavanj in delavnic za učitelje o značilnostih normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter o značilnostih učencev s tovrstnimi težavami.

Svetovalno in posvetovalno delo s starši:

svetovanje staršem o učinkovitih pristopih k učencem s težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju,

organizacija, koordinacija ali izvedba predavanj in delavnic za starše o značilnostih normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter o značilnostih učencev s tovrstnimi težavami.

Sodelovanje z vodstvom:

 • pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju strokovnega izobraževanja ter izpopolnjevanja učiteljev na tem področju.

Učinkovitost dela svetovalnega delavca na tem področju je odvisna predvsem od njegove sposobnosti načrtovanja, koordinacije in evalvacije preventivnih programov za učence skupaj z učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi institucijami.

IV. ŠOLANJE

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in zunanjimi ustanovami (vrtci, drugimi šolami, Zavodom RS za zaposlovanje idr.) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.
Ker je narava dela na tem področju takšna, da svetovalni delavec dela največkrat ne more opraviti sam, na tem področju prevladujejo skupne naloge. Le-te so:
načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa ter sprejema otrok v šolo (organizacija vpisa in vpis, sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo, oblikovanje oddelkov, pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje),

podajanje strokovnega mnenja o ponavljanju, akceleraciji in prešolanju učencev,

posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi (program razrednih ur, reševanje konfliktov, oblikovanje ustrezne oddelčne klime ipd.),

svetovanje in posvetovanje pri usmerjanju učencev v različne zahtevnostne stopnje ter pri spremembah zahtevnostnih ravni,

sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole.

Svetovalnemu delavcu temeljno izhodišče za uspešno delo na področju šolanja predstavljajo povratne informacije kot rezultat razvojno-analitičnega dela (npr. analiza vpisa, ponavljanja-osipa, akceleracij, analiza dejavnikov učne uspešnosti, analiza vedenjske problematike). Te naloge izhajajo iz aktualnih potreb konkretne šole, rezultati analiz pa služijo kot strokovna podlaga za načrtovan poseg v sistem te šole.

POKLICNA ORIENTACIJA

Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti.

Izraz poklicna orientacija nadomešča staro poimenovanje tega področja, “poklicno usmerjanje”, ker bolj ustreza sedanjim razmeram in novejšim strokovnim spoznanjem. Poklicna orientacija zajema naslednje aktivnosti: poklicno informiranje, diagnosticiranje, poklicno svetovanje, poklicno vzgojo, namestitev, zastopanje, povratno informiranje in spremljanje svetovancev.

Sodelovanje pri poklicni vzgoji

Poklicna vzgoja kot ena od aktivnosti poklicne orientacije predstavlja program načrtovanih izkušenj, s pomočjo katerega učenec razvije predstave, znanja in veščine, ki mu omogočajo ustrezno odločanje in pomagajo pri prehodih z ene na drugo stopnjo izobraževanja ter pri prehodu v zaposlitev. Izvaja se v okviru rednih predmetov, oddelčne skupnosti, drugih aktivnosti na šoli (interesnih dejavnosti, popoldanskih predavanj) in izven šole (ekskurzije, obiski podjetij in organizacij, delovne prakse ipd.).

Poklicno vzgojo v okviru rednega pouka (v okviru drugih predmetov) izvajajo učitelji v skladu s cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu za te predmete. Poklicno vzgojo v okviru oddelčne skupnosti izvajajo razredniki in svetovalni delavci. Dejavnosti poklicne vzgoje izven pouka (na šoli in izven šole) koordinirajo šolski svetovalni delavci.
Svetovalno delo z učenci:

informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja
Standard
Svetovalna služba zagotovi vsem učencem dostop do informacij, ki jih potrebujejo za odločitev o nadaljnjem izobraževanju in izbiri poklica. Dostopnost se zagotovi s pomočjo različnih informacijskih medijev v okviru šolske knjižnice in drugih, vsem dostopnih informacijskih mest (panoji, table). Učenci naj imajo tudi možnost, da informacije pridobivajo osebno od šolskih svetovalnih delavcev in učiteljev.

 • organizacija obiskov učencev v podjetjih in pri drugih delodajalcih, tematskih razstav ipd.
 • organizacija in koordinacija predavanj in pogovorov z zunanjimi strokovnjaki, s predstavniki posameznih poklicev, poklicnimi svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) in drugimi
 • izvedba predavanj oziroma delavnic za učence

Standard
Svetovalna služba izvede letno vsaj dve uri predavanj na oddelek (v zaključnih dveh razredih) z vsebinami poklicne vzgoje.

zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja (anketiranje, diagnostični preizkusi ipd.)
Standard
Svetovalna služba izvede anketo o izobraževalnih in poklicnih namerah učencev zaključnega razreda.

 • individualno in skupinsko poklicno svetovanje

Standard
Svetovalna služba omogoči vsakemu učencu vsaj en svetovalni razgovor pred zaključkom osnovne šole(v zaključnem razredu, po potrebi tudi prej). Udeležba je za učenca prostovoljna.

Svetovalno in posvetovalno delo z učitelji in drugimi sodelavci na šoli:

 • sodelovanje s šolskim knjižničarjem pri vzpostavljanju in vzdrževanju baz poklicno-informativnih gradiv na šoli. Pri tem si prizadeva za točnost, ažurnost, nepristranost in prilagojenost informacij razvojni stopnji učenca. Informacije naj bodo urejene po sistemu, ki bo učencem v pomoč pri iskanju ustreznih informacij in jih bo spodbujal k samostojnemu in aktivnemu iskanju.

Standard
Poklicno-informativna gradiva na šoli naj vsebujejo naslednje informacije: o programih in šolah na srednji stopnji izobraževanja, o smereh in vzgojno-izobraževalnih ustanovah visokošolskega in unverzitetnega študija, o razpisih za vpis, štipendijah, poklicih in možnostih zaposlitve.

 • sodelovanje z učitelji pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje
 • organizacija in vodenje timskih posvetov o izobraževalno-poklicni nameri učencev. Po potrebi šolska svetovalna služba pri obravnavi posameznega učenca sodeluje z učitelji, zdravniki, poklicnimi svetovalci ZRSZ in drugimi.

Svetovalno in posvetovalno delo s starši:

 • organizacija in izvedba predavanj in delavnic o vlogi staršev pri poklicnem razvoju in odločanju

Standard
Svetovalna služba na šoli izvede ali zagotovi vsaj dve predavanji za starše, najmanj enega v osmem in enega v devetem razredu. Predavanja izvajajo poklicni svetovalci ZRSZ in šolska svetovalna služba.

 • individualno poklicno svetovanje za starše (lahko skupaj z učenci) o poklicni izbiri.

Sodelovanje z vodstvom:

 • koordinacija aktivnosti poklicne orientacije z vodstvom šole

Standard
Sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju in organizaciji aktivnosti poklicne orientacije.

 • sodelovanje z vodstvom pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja učiteljev na področju poklicne vzgoje
 • sodelovanje z vodstvom šole pri organizaciji prostora, kjer bodo vsi učenci lahko dobili informacije, ki so potrebne za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti.

Sodelovanje in koordinacija dela z zunanjimi ustanovami:

 • svetovalna služba koordinira aktivnosti poklicne orientacije z ZRSZ
 • svetovalna služba koordinira povezovanje s srednjimi šolami (informativni dnevi in drugi stiki med osnovnimi in srednjimi šolami)
 • svetovalna služba koordinira aktivnosti, ki so povezane z obiski učencev v podjetjih in drugih organizacijah.

V. SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE
Sodelovanje z razredniki (in drugimi učitelji), starši, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami:
pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih socialno-ekonomskih razmer težave z učenjem (organizacija učnega prostora v šoli, pomoč pri zagotavljanju učbenikov in šolskih potrebščin, organizacija in koordinacija dodatne pomoči učencem, katerim starši ne morejo pomagati ipd.), v projektih iskanja in nudenja čim večje podpore za nadaljevanje šolanja učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih in depriviligiranih družin (npr. pomoč učencem pri iskanju štipendij ipd.), pri načrtovanju programa reševanja finančnih težav (subvencioniranje prehrane, “šole v naravi” ter drugih dejavnosti iz zagotovljenega in razširjenega programa šole) ipd.

 

Šolska svetovalna služba se vključuje v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.
Helena Arzenšek Krajačič

(Skupno 852 obiskov, današnjih obiskov 1)