Select Page

PREDNOSTNA NALOGA 2021/2022

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

Vodja: Andreja Koščak, prof. 

Učno okolje je pomemben dejavnik v učenčevem razvoju. Z oblikovanjem fizično in psihološko varnega in spodbudnega okolja lahko strokovni delavec učencem ponudi različne priložnosti za učenje in jih tako spodbuja za učenje s samostojnim raziskovanjem, raziskovanjem v skupini, igro, dostopom do različnih virov, interakcijo z drugimi otroki in z odraslimi.

Za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju je bistveno, da poznajo otrokov razvoj. Spodbudno učno okolje vpliva na kognitivni, socialni, čustveni in gibalni razvoj otrok. Naloga nas – strokovnih delavcev – pa je, da tako varno okolje tudi zagotavljamo. Učenje je produktivnejše, če naši udeleženci niso pasivni, ampak imajo možnost samostojnega razmišljanja in raziskovanja. Pomembno je, da se otroke čustveno in miselno aktivira, ker je znanje, ki ga tako pridobimo, trajnejše in ga lahko uporabimo v vsakdanjih okoliščinah. Če znanje le prenašamo, so otroci manj motivirani. Teme, veščine in znanja, ki jih bomo razvijali in vključevali v naše delo v prihodnjih treh letih, so:

PSIHOSOCIALNI ODNOSI    

1. povezanost počutja, klime in učne zavzetosti ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca

2. vodenje razreda

ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE     

1. čustveno in socialno učenje pri pouku, v RaP in v obšolskih dejavnostih

 2. krepitev empatije in sodelovalna kultura šole

 NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE  

1. ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R in ABC model

2. obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja

PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE

 1. reševanje dilem v kolektivu, kolegialno podpiranje
 2. umeščanje vsebin v pouk ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole

PSIHOSOCIALNI ODNOSI

1. povezanost počutja, klime in učne zavzetosti ter odnosna kompetenca pedagoškega delavca

2. vodenje razreda

ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE

1. čustveno in socialno učenje pri pouku, v RaP in v obšolskih dejavnostih

2. krepitev empatije in sodelovalna kultura šole

NEŽELENO VEDENJE IN NASILJE

1. ravnanje v primerih neželenega vedenja, 4 R in ABC model

2. obravnava in preprečevanje medvrstniškega nasilja, protokol za ravnanje v primeru nasilja

PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN ŠOLE

 1. reševanje dilem v kolektivu, kolegialno podpiranje
 2. umeščanje vsebin v pouk ter načrtovanje strategije VSUO za raven šole

 

ERASMUS+: BODIMO KREATIVNI IN SE UČIMO Z UMETNOSTJO 

Vodja: mag. Urška Bučar, prof. 

Mednarodni Erasmus+ projekt Bodimo kreativni in se učimo z umetnostjo bo, kot je bilo načrtovano, potekal naprej tudi v šolskem letu 2021/2022. Zaradi izrednih razmer bomo z neuresničenimi aktivnostmi in rednimi načrtovanimi šolskimi in sodelovalnimi dejavnostmi nadaljevali v tem šolskem letu, pri tem pa bomo upoštevali aktualne razmere in priporočila, povezana z varovanjem našega zdravja.

Vodilo projekta še vedno bo dvig kakovosti našega dela v šolskem prostoru na nivoju učiteljev, učencev in vodstva šole. Izhajajoč iz pridobljenih znanj in izkušenj v preteklem šolskem letu bomo učitelji v osebne letne delovne načrte vnesli predloge za vpeljevanje novih metod in oblik poučevanja, podprtih z umetnostjo, ki bodo vsebovale tudi gib, glasbo, film, petje, medije, uporabo IKT, omogočale kreativne oblike morebitnega dela na daljavo in spodbujale predvsem izkustveno učenje. Dvig kakovosti svojega dela bomo dosegli z vpeljevanjem projektnih aktivnosti v ure rednega pouka, razširjenega programa (posodobljen program dela, raznolike interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti), dela z nadarjenimi učenci ter učenci s posebnimi potrebami. Vodstvo bo v skladu s cilji projekta spodbujalo vpeljavo novih metod poučevanja v osebne letne delovne načrte in izvedbo pouka.

V lanskem šolskem letu smo zaradi slabe epidemiološke slike izvedli tri virtualne mobilnosti projekta. Če bodo razmere dopuščale, bomo načrtovani dve mobilnosti izvedli v živo v tem šolskem letu. Ne glede na možnost njihove izvedbe bomo načrtovali tematske sodelovalne aktivnosti med partnerji v projektu. Te se bodo izvajale med učitelji in med učenci z namenom izmenjave gradiv, idej za učenje in poučevanje, skupnega raziskovanja in medsebojnega tutorstva. Vključevale bodo uporabo učinkovitih metod dela pri pouku, hospitacije učiteljev in učencev, praktične delavnice za učence, virtualna srečanja, izdelavo aplikacij, animacij, aktivnosti za spodbujanje medsebojne komunikacije in ustvarjalnosti med učitelji, vodstvom šol in med učenci.

Nastala gradiva, primere dobre prakse in nasvete za učenje bomo delili preko dogovorjenega medija in bodo dostopna učiteljem in učencem. Nameravamo pripraviti tudi srečanje za javnost, na katerem si bomo izmenjali svoje ideje, pridobljene na mobilnostih, in gradiva prisotnih udeležencev. Prav tako bomo aktivnosti projekta predstavljali na šolskih javnih prireditvah, ob priložnostnih srečanjih z učitelji drugih šol (preko ostalih šolskih projektov), v sredstvih javnega obveščanja in na različnih konferencah.

 

ERASMUS+: NOVI MEDIJI V DEMOKRATIČNI DRUŽBI 

Vodja: Antonija Miklavčič-Jenič, prof. 

Delo v projektu Erasmus + timu Novi mediji v demokratični družbi je v šolskem letu 2020/2021 zaznamovala epidemiološka slika. Vse napovedane mednarodne mobilnosti so bile prestavljene na šolsko leto 2021/2022.

Izvajanje projekta smo podaljšali še za 6 mesecev. Projekt se bo tako končal v septembru 2022.

V šolskem letu 2021/2022 bomo delali po načrtu, ki smo ga pripravili tekom načrtovanja projekta, torej nadaljevali bomo z aktivnostmi ter mobilnostmi, ki so bile odpovedane, seveda, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Predvsem bi radi (takoj, ko bo mogoče) izvedli mobilnost na Slovaško, v začetku decembra v Nemčijo, v letu 2022 na Portugalsko in do konca šolskega leta še zadnjo mobilnost v Slovenijo.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale, bodo vezane na naslednje vsebine: Resnične in lažne novice, Ena novica, različna zgodba, Kako sodelovati v demokratičnih procesih skozi socialne medije. Dejavnosti bomo izvajali med poukom, v dnevih dejavnosti, na interesnih dejavnostih …

V mesecu maju bomo pripravili mednarodno mobilnost učiteljev v Slovenijo. Tema mobilnosti bo pripraviti evalvacijo in zaključno poročilo o projektu. Gostom pa bomo razkazali tudi našo ožjo in širšo okolico, zgodovino, lepote ter kulinariko Slovenije.

Še naprej bomo spodbujali sodelovalno delo učencev in učiteljev tudi preko virtualnega okolja. Vsa gradiva, ki bodo v projektu nastala, bodo dostopna na spletni strani šole in projekta.

 

MREŽA BREZOGLJIČNIH ŠOL

Vodji: Špela Murn, mag. prof., Anja Hace, mag. prof.

V šolskem letu 2020/2021 se je naša šola priključila projektu Mreža brezogljičnih šol.

Projekt vključuje šole, ki želijo prispevati k varovanju okolja, ozaveščanju drugih, spodbujanju k aktivnemu delovanju in ukrepanju, izmenjavi izkušenj in idej, krepitvi povezovanja med sodelujočimi. Projekt presega lokalne, območne, pokrajinske, državne in kontinentalne meje, saj ima potencial, da postane globalno gibanje.

V prvem letu izvajanja projekta smo izvedli naravoslovni in tehniški dan o brezogljičnosti, kjer so bile učencem ponujene različne dejavnosti v sklopu varčevanja z energijo, skrbi za okolje, smotrnem ravnanju z odpadki in zmanjšanju količine zavržene hrane. Z zgoraj naštetimi dejavnostmi smo učence seznanili s tematiko projekta.

V šolskem letu 2021/2022 bomo učencem ponudili interesno dejavnost, kjer bomo izvajali različne dejavnosti, ki so povezane s projektom. Dejavnosti bodo potekale znotraj šole ter lokalnega okolja.

Na temo projekta bomo izvedli tudi naravoslovni dan, ki bo namenjen učencem predmetne stopnje.

Cilji v tem šolskem letu so:

 • oblikovanje načrta prezračevanja šolskih prostorov,
 • izvedba čistilne akcije okolice šole,
 • merjenje ogljičnega odtisa,
 • priprava oznak za ustrezno ločevanje odpadkov v razredih,
 • spremljanje količine zavržene hrane pri šolskih obrokih, z željo zmanjšanja le-teh,
 • postavitev novega kompostnika, z namenom razgradnje bioloških vrtnih odpadkov, za namen uporabe na šolskem vrtu,
 • urejanje šolskega vrta.

 

(Skupno 604 obiskov, današnjih obiskov 1)