Select Page

DRŽAVNI PRAVILNIKI

 

Pravilniki na strani MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVOPravilniki na strani ZAVODA ZA ŠOLSTVO

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovni šoli
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
(Skupno 495 obiskov, današnjih obiskov 1)